درمانگاه

مسئول درمانگاه :ناهید آذردل،کارشناس پرستاری

 

نحوه نوبت دهی:

بصورت تلفنی از طریق شماره تلفن : 33361733-028

تخصصهای موجود شامل:

1-متخصص عفونی
2-متخصص مغز واعصاب
3-متخصص قلب
4-متخصص داخلی
5-متخصص پوست
6-متخصص جراحی قلب
7-تغذیه
8-واحدهای پارا کلینیک نوار مغز، اسپیرو متری، نوار عصب وعضله

 نحوه تماس با درمانگاه:

 از طریق شماره تلفن بیمارستان 2 الی 33332930-028

 درمانگاه بیمارستان بوعلی سینا درشمال شرقی بیمارستان قرار دارد که ورودی آن از خیابان فردوسی می باشد.

شرح وظایف مسئول درمانگاه

1- تنظیم برنامه هفتگی و ماهیانه پرسنل و پزشکان درمانگاه
2- تنظیم برنامه حضور پزشکان در درمانگاه  در برنامه
HIS و وارد کردن مرخصی وعدم حضور پزشکان
3- نظارت برحضور وعدم حضورپزشکان و پرسنل دردرمانگاه به صورت روزانه و ثبت حضور و غیاب آنان
4- هماهنگی وتعامل کامل با پزشکان درمانگاه و انجام درخواستهای آنها در کوتاهترین زمان ممکن
5- نظارت دقیق و کامل و هرروزه برکار منشی جلو درب اتاق پزشکان و رفع نواقص موجود
6- تنظیم وتقسیم کارروزانه و نوشتن برنامه حضور منشی جلودرب اتاق پزشکی
7- تقسیم کار روزانه بین پرسنل واستفاده بهینه از نیروهای موجود وجلوگیری از هدر رفتن نیرو
8- ثبت مساعدت ورود وخروج و مرخصی پرسنل و پاس ساعتی دربرنامه هفتگی
9- چک کردن برنامه هفتگی درمانگاه و اتاق گچ در پایان هفته با سوپروایزر
10- نظارت و سرکشی ساعتی و روزانه به سایر قسمتهای درمانگاه و کار پرسنل از جمله حسابداری ، اتاق گچ، نوارمغز، پذیرش، رادیولوژی، نوارعصب،و......
11- نظارت برامور حسابداری انجام شده جهت بیمار از جمله ویزیت ، پزشکی قانونی، اتاق گچ، نوارعصب، نوارمغز، رادیولوژی و غیره
12- رفع نواقص ساختمان  و نظارت برساختمان در تماس با تاسیسات
13- صدا زدن پرسنل تاسیسات جهت رفع نواقص آب، برق، گاز، کولرها وغیره
14- نظارت دقیق وکامل بربرنامه و کارکرد و حضور پرسنل انتظامات
15- تماس با افسر نگهبان و سرشیفت انتظامات در مواقع در درگیری پرسنل با بیمار و تلاش جهت رفع مشکل ایجاد شده در کوتاهترین زمان ممکن
16- نظارت برنحوه کارکرد پرسنل باتجهیزات پزشکی و آموزش دستگاهها به آنها
17- درخواست خرید و تعمیر تجهیزات پزشکی و پیگیری لازم
18- درخواست و جذب نیروی جدید و آموزش نیروی جدید کارگرفته شده
19- برگزاری جلسات اداری و آموزشی لازم جهت پرسنل
20- تنبیه و تشویق به موقع پرسنل و برخورد قاطع و مناسب با پرسنل خاطی
21- محاسبه ساعت اضافه کاری و کم کاری پرسنل  و نظارت دقیق برتایمکس آنها