تماس با ما
            تلفن : 2- 33332930 (028)
شماره های مستقیم :
دفتر مدیریت:33328633- 33339049(028)
دفتر پرستاری:33342008(028)
امورمالی:33369972(028)
واحدکارپردازی:33369973(028)
بخش دیالیز:33320344(028)


 

                                  فکس : 33326033  -33342009 (028) 

                      boali.hospital@qums.ac.ir:پست الکترونیک