دسترسی ها
برنامه درمانگاه ها

درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی بیمارستان  بوعلی(درمانگاه صبح)

 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دو شنبه

یکشنبه

شنبه

ایام هفته

 

دکترچرخچیان

ت 20  س 10

 

دکتر چگینی

ت 15  س 10

دکتر کردی

ت 10  س 11

 

کلیه

 

افتخاری

ت  15  س 10

 

 

افتخاری

ت  15  س 10

 

 

زاوشی

   س14 ت 20

 

 

زاوشی

س14    ت   20

افتخاری

ت 15  س 10

تغدیه

 

رحمنی

ت 15 س 10

قرائتی

ت 15  س 9

مهرتاش

ت 15  س 9

کاوه

ت 20  س11

 

مهدی نیا

ت  20  س 9

البرزی

ت 15  س  11

 

ملک

ت 20  س11

مدرس نیا

ت 15  س 9

قرائتی

ت 15  س 11

داخلی

دکترعلامی

ت15 س10

دکتر بیژنی

ت 20  س 9

 

دکتربیژنی

 ت 20  س 9

 

دکتر قاسمی

ت 20  س 9

 

دکترعلامی

ت  20  س 9

 

دکترقاسمی

ت 20  س 9

 

عفونی

-

دکترصیادنصیری

ت 10  س 10

دکترنعیمیان

ت 10  س 10

دکترصیادنصیری

ت 10  س 10

دکتر هاشمی

ت  10  س 10              

 

مژدهی پناه

ت 10  س 10

اعصاب

-

 

چنگیزی

                    فتوحی ابراهیمی

دکترفرزام

دکترکاتبی

دکترچنگیزی

ت 10 س 10

جوادی

ت 10  س 10

دکتر دایی

ت 10  س 10

 

جراح قلب

قلب

-

طارمی

اولادی

مرات-

اولادی

وزیری نیا

 

فا ئق

مرات

اکرمی

وزیری نیا

طارمی-اکرمی

فائق

چشم

-

دکترمعینی نیا

 

-

دکترمعینی نیا

 

آنکولوژی

شعبانی

دکتربهشتی

جمشیدی

دکترکشاورز-دکترشعبانی

آموزشی

دکترشعبانی

-دکتربهشتی

دکترکشاورز

جمشیدی

پوست

کلینیک ویژه تخصصی وفوق تخصصی بوعلی(عصر)

 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دو شنبه

یکشنبه

شنبه

ایام هفته

 

دکترقانعی

2

دکترمعتمد

3/5

دکترقانعی

4

دکترمعتمد

3/5

دکترقانعی

دکترمعتمد

غدد

دکترصمیمی

4

دکترصمیمی

4

میراولیائی

4

دکترصمیمی

4

میراولیائی

4

میراولیائی

4

گوارش

 دکترچرخچیان

4

4 دکترچرخچیان

 

 

دکترچرخچیان

4

 

 

کلیه

 

دکترمعینی نیا

3

 

 

دکتر معینی نیا

3

 

 

خون

دکترسامی

 

دکترسامی

 

 

دکترسامی

 

ریه

دکتر عباسی

 

دکتر عباسی

 

دکتر عباسی

 

روماتولوژی

 

دکترنیک بخت

4

دکترنیک بخت

4

دکترنیک بخت

4

دکترنیک بخت

4

دکترنیک بخت

 

جراح مغزواعصاب

 

دکترآفاقی

5

دکترآفاقی

5

دکترآفاقی

5

دکترآفاقی

5

دکترآفاقی

5

تغدیه

 

دکترقرائتی

6

دکتر قرائتی

6

دکترمهدی نیا

6

دکترقرائتی

6

دکترمهدی نیا

6

داخلی

 

دکتربیژنی

5

دکتربیژنی

5

دکترعلامی

5

دکتربیژنی

5

دکتربیژنی

5

عفونی

دکترمژدهی پناه

 

نعیمیان-نصیری

نعیمیان-مژدهی پناه

 

نعیمیان-نصیری

نعیمیان-مژدهی پناه

نعیمیان-نصیری

اعصاب

 

 

ضمیر-صراف

 

دکتر ضمیر

صراف-ضمیر

صراف-ضمیر

روان پزشک

 

زارع پور-رضایی

-چنگیزی فاتحی

 

زارع پور-رضائی

دکتر فرزام

چنگیزی-فاتحی

 

فاتحی-رضائی

 

 

 

قلب جراح قلب

 

 

دکتر قرائتی

 

دکتر قرائتی

 

دیا بت

 

 

دکتر فائق

دکتر وزیری نیا

دکتروزیری نیا  3

فا ئق  3

چشم

 

دکتررضازاد4

 

 

4دکتررضازاده

کرمی 2

دکتررضازاده 4

2کرمی

دکتررضازاد    4   کرمی2

 

دکتررضازاده

4

 

ارولوژی

 

5دکترمحمدزاده

 

5دکترمحمدزاده

دکترمحمدزاده5

 

توراکس

 

3دکتریزدی

 

 

3دکتریزدی

 

طب کار

 

 

(عصر)یکشنبه –سه شنبه –پنج شنبه  PFT                                    EMG - NCN :  همه روزه

(صبح)  شنبه- دوشنبه - سه شنبه- پنج شنبه:   PFT