اخبار مربوط به کرنا
برگزاری جلسه آموزشی و یژه پرستاران شاعل در بخش مراقبت های ویژه کرونا

1399/3/17 شنبه

با توجه به افتتاح بخش مراقبت های ویژه کرونا و اورژانس مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا، کلاس توجیهی برای پرستاران شاغل در بخش ذکر شده با حضور یوسفلی مدیر پرستاری، سوپروایزر آموزشی و سر پرستار بخش اورژانس برگزار شد.

در کلاس فوق، آشنایی پرستاران با محیط و ویژگی های بخش اورژانس و تجهیزات پزشکی موجود، از  مواردی بود که بدان پرداخته شد و در ادامه مرور برخی از نکات مهم مراقبت از بیمار در این بخش برای پرستاران بازگو شد.