اطلاعیه
نهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون و مواد و تجهیزات پزشکی - تهران (دارای امتیاز بازآموزی)