اطلاعیه
تربیت جنسی فرزندان (کنفرانس روز پنج شنبه 98/7/4 )

کنفرانس روز پنج شنبه 4 /7/98

    1) تربیت جنسی فرزندان) با پرداخت هزینه) 

                                ( کلیه کارکنانی که هزینه پرداخته اند)

         ارایه دهنده : سرکارخانم مسعودی عضو سازمان یونیسف                 ساعت 13 – 30/8

                                  

مکان :سالن کنفرانس درمانگاه