اطلاعیه
کنفرانس آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها

کنفرانس روز پنج شنبه 28/6/98

    1) آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها

                                                                  ( کلیه کارکنان)

         ارایه دهنده : سرکارخانم قمری و جناب آقای کیایی      ساعت  8/30 لغایت 10/30

                                  

مکان :سالن کنفرانس درمانگاه