اطلاعیه
برنامه کنفرانس آذر 97

برنامه کنفرانس های آذر ماه 1397

 مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

عنوان کنفرانس

ارایه دهنده

مکان : سالن کنفرانس درمانگاه

1

1/9/97

پنج شنبه

10:30-8:30

 مراقبت های پرستاری در اقدامات تهاجمی قلب و عروق

( انواع پیس میکر) ( ویژه پرستاران)

سرکارخانم قاسمی

2

6/9/97

سه شنبه

10:30-8:30

مصرف بهینه آنتی بیوتیک ها در مراکز درمانی( ویژه پرستاران)

اساتید گروه عفونی

3

8/9/97

پنج شنبه

13-11

جشن بازنشستگی سرکار خانم آذردل

-

4

13/9/97

سه شنبه

10:30-8:30

تشخیص ریتم های قلبی مخاطره آمیز بار دوم  (ویژه پرستاران)  (با آزمون) 

سرکارخانم گیلک

5

15/9/97

پنج شنبه

10:30-8:30

اصول مراقبتهای پرستاری در پنومونی( ویژه پرستاران) (باآزمون)

بخش عفونی

6

20/9/97

سه شنبه

10:30-8:30

اصول نوشتاری پرونده های پزشکی( ویژه پرستاران) (بار دوم)

سرکار خانم ها محمدی و برخورداری

7

22/9/97

پنج شنبه

10:30-8:30

بلوکهای قلبی و درمان (بار اول ) ( ویژه پرستاران)       

سرکار خانم شامخی

8

27/9/97

سه شنبه

10:30-8:30

آموزش توجیهی تغذیه کادر پرستاری( ویژه پرستاران) (باآزمون)

سرکار خانم باروتی

9

29/9/97

پنج شنبه

10:30-8:30

مانور تخلیه در بحران(کلیه کارکنان)

نماینده واحد EOC  

سرکار خانم صحراکاران