اطلاعیه
برنامه کنفرانس ابان 97

برنامه کنفرانس های آبان ماه 1397

 مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

عنوان کنفرانس

ارایه دهنده

مکان : سالن کنفرانس درمانگاه

1

1/8/97

سه شنبه

10:30-8:30

) اصول ثبت تشخیص های پرستاری و برنامه مراقبتی( ویژه پرستاران)

سرکارخانم خوینی ها

2

3/8/97

پنج شنبه

10:30-8:30

کار با نرم افزارهای کامپیوتری ( ادامه اکسل )  (کلیه کارکنان)  

جناب آقای مهندس فرحانی

3

10/8/97

پنج شنبه

10:30-8:30

اصول مراقبت درکتترها و کتترهای دیالیز

بخش دیالیز

4

15/8/97

سه شنبه

10:30-8:30

مراقبت های پرستاری در اقدامات تهاجمی قلب و عروق 2( انواع پیس میکر)

بخش ccu 2

5

22/8/97

سه شنبه

10:30-8:30

اصول مراقبت در انفولانزا و عوارض آن

اساتید گروه عفونی

6

24/8/97

پنج شنبه

10:30-8:30

تغذیه توجیهی

خانم باروتی

7

29/8/97

سه شنبه

10:30-8:30

معاونت درمان سالن را رزرو نموده است.

کنفرانس نداریم.