اطلاعیه
عناوین کنفرانس هفتگی 1396/9/30 (ارتباط – اخلاق و مهارت های ارتباطی در پرستاری)

کنفرانس روز پنجشنبه 96/9/30

      ارتباط اخلاق و مهارت های ارتباطی در پرستاری

                   (بررسی شرح وظایف پرستاران)

      با حضور مدیریت محترم پرستاری استان سرکار خانم تیموری

ارایه دهنده : سرکار خانم  بوربور و سرکار خانم  رستمی                 ساعت :30 /10-8/30

         مکان : سالن کنفرانس درمانگاه