اطلاعیه
عناوین کنفرانس هفتگی 96/9/23

کنفرانس روز پنجشنبه 96/9/23

  1. بیماری های شایع بخش عفونی (مننژیت) (ویژه پرستاران)

ارایه دهنده : آقای دکتر فرزانه                 ساعت :  9/30-8/30

  1. انواع آنژین و آنژین صدری (ویژه پرستاران)

       ارایه دهنده : آقای دکتر حاجی کریمی و سرکار خانم اسکندری     ساعت : 11 -10

         مکان : سالن کنفرانس درمانگاه