اطلاعیه
عناوین کنفرانس هفتگی96/8/25

کنفرانس روز پنجشنبه 96/8/25

1-اقدامات تهاجمی قلب و عروق   (آنژیوگرافی و PCI)(ویژه پرستاران)

ارایه دهنده :خانم تیموری                                      ساعت :9/30-8/30

  1. - آشنایی با انواع رژیم های روتین تغذیه ای برای بیماران در بیمارستان

                                                               (ویژه پرستاران)

       ارایه دهنده : خانم افتخاری                             ساعت :10/30-9/30

   

         مکان :سالن کنفرانس درمانگاه