اطلاعیه
کلاس اموزشی حساس سازی وآموزشی سرطانهای زنان
آخرین جلسه حساس سازی وآموزشی سرطانهای زنان در تاريخ96/8/23، از ساعت 11الی 12 ویژه بانوان شاغل مرکز در سالن اجتماعات درمانگاه برگزار می شود .