اطلاعیه
عناوین کنفرانس هفتگی 6/30 /1396

کنفرانس روز پنجشنبه 96/6/30

   1-روش های درمانی جایگزین کلیه و مقایسه آنها (همودیالیز)(ویژه پرستاران)

ارایه دهنده : خانم حسین پور،هوشنگیان، قزوینیان                ساعت :9/30-8/30

2- ارتباط  با همکاران در محیط های کاری( برخورد با افراد دشوار)  (کلیه کارکنان)

       ارایه دهنده : خانم اسماعیلی                                      ساعت :10/30-9/30

                             مکان : سالن کنفرانس درمانگاه