اطلاعیه
عناوین کنفرانس هفتگی 6/23 /1396

کنفرانس روز پنجشنبه 96/6/23

   1- تامپوناد قلبی‌: تشخیص درمان و مراقبت ها (ویژه پرستاران)

ارایه دهنده : آقای دودانگه                          ساعت :8/30-9/30

2 - انواع بحران ها و نحوه مقابله 2 (کلیه کارکنان)

     ارایه دهنده : خانم خوینی ها                                 ساعت :9/30-10/30

                             مکان : سالن کنفرانس درمانگاه