اطلاعیه
عناوین کنفرانس هفتگی 6/9 /1396

کنفرانس روز پنجشنبه 96/6/9

   1- اختلالات اسید و باز در خون (ویژه پرستاران)

ارایه دهنده : آقای مظفری                          ساعت :9/30-8/30

2.عملکرد ایمن  (کلیه کارکنان)

     ارایه دهنده : خانم چراغی                                 ساعت :10/30-9/30

                             مکان : سالن کنفرانس درمانگاه