اطلاعیه
عناوین کنفرانس هفتگی 6/2 /1396
کنفرانس روز پنجشنبه 96/6/2

  1- edema Pulmonary ( ویژه پرستاران)

ارایه دهنده :خانم محمدبیگی             ساعت :9/30-8/30

2- راهبردهایی برای آرامش در خانواده (کلیه کارکنان)           

ارایه دهنده : حاج آقا نصیری     ساعت :10/30-9/30           

               مکان : سالن کنفرانس درمانگاه