اطلاعیه
عناوین کنفرانس هفتگی 5/26 /1396

1- باز آموزی اصول دست شستن  (کلیه کارکنان)

ارایه دهنده : آقای راد                          ساعت :9/30-8/10

2. تازه ها در بیماری سل(ویژه پرستاران)

ارایه دهنده : آقای دکتر فرزانه                                 ساعت :10/30-9/30

                             مکان : سالن کنفرانس درمانگاه