اطلاعیه
کنفرانس پنجشنبه  96/4/22
کنفرانس روز پنجشنبه     96/4/22
   1- نکات مهم  کار با ونتیلاتور ( ویژه پرستاران)
ارایه دهنده : خانم دودانگه          ساعت :9/30-8/30
 
2- فن آوری های جدید در علم پزشکی (ویژه پرستاران)                     
ارایه دهنده : خانم خوینی ها         ساعت :10/35-9/35
                           
 
                             مکان : سالن کنفرانس درمانگاه