اطلاعیه
کنفرانس پنجشنبه  10/16 /1395
موضوع کنفرانس :
  پنجشنبه  10/16 /1395
  1. ورزش های پشت میز( لطفا فقط همکاران خانم حضور یابند)
     ساعت :   8/30 الی  9/30 صبح                                                
      ارایه دهنده : خانم رجبی
  1. سیگار، دخانیات و عوارض  (الزامی برای کلیه همکاران)
    ساعت :   9/30 الی  10/30 صبح        
                                        
      ارایه دهنده : خانم قاسمی
 
                                                       مکان : سالن کنفرانس درمانگاه