اطلاعیه
موضوع کنفرانس (95/7/1): داروهای آنتی آریتمی (برای پرستاران ، بخصوص بخش های ویژه )
موضوع کنفرانس :
  پنجشنبه  1/7 /1395
  •   آنتی آریتمی (برای پرستاران ، بخصوص بخش های ویژه )                                                             
         ارائه دهنده : آقای دودانگه
         ساعت :   8/30 الی  9/30 صبح                                                        
          مکان : سالن کنفرانس درمانگاه