اخبار
ارزیابی اعتباربخشی مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا قزوین

1399/12/16 شنبه

مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا قزوین، روزهای 12 و 13 اسفند 99 میزبان ارزیابان اعزامی از سوی وزارت بهداشت، به منظور اعتباربخشی بود. 

دکتر سید سعید فرزام، مدیرعامل مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا در این خصوص گفت: در این اعتباربخشی، تمامی بخش های بستری، واحدهای پاراکلینیکی و اداری بیمارستان، طبق سنجه‌های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

دکتر فرزام در رابطه با استانداردها و سطح‌بندی سنجه‌های اعتباربخشی بیان کرد که در دوره چهارم اعتباربخشی، 19 محور به عنوان مؤلفه‌های اصلی شناسایی شده‌اند که مشتمل بر 110 استاندارد و 514 سنجه به تفکیکِ 214 سنجه در سطح یک، 214 سنجه در سطح دو و 86 سنجه در سطح سه است. وی افزود: محورهای 19گانه اعتباربخشی، در سه دسته کلی رهبری و مدیریت، مراقبت و درمان و حمایت از گیرنده خدمت تقسیم شده‌اند.

گفتنی است، اعتباربخشی بیمارستانی به نوعی درجه بندی بیمارستان‌ها بر اساس کیفیت است. در اعتباربخشی، موارد مختلف که به اصطلاح به آن «سنجه» می‌گویند توسط ارزیابان آموزش دیده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت درجه کیفی بیمارستان تعیین می‌شود. این درجه بندی در قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر با بیمارستان‌ها موثر است.