اخبار
برگزاری جلسه کمیته انتقال خون در مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا

1399/3/1 پنجشنبه

دبیر کمیته انتقال خون مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا، پیرامون مصوبات کمیته ذکر شده گفت:

آمار مصرفی، عوارض خون و بازگشتی اسفند 98

آمار مصرفی، عوارض خون و بازگشتی فروردین 99

آمار مصرفی، عوارض خون و بازگشتی اردیبهشت 99

درخواست خرید UPS برای یخچال، فریزر و شیکر انکوباتور پلاکت بانک خون

فرم های نظارت بر تزریق به طور کامل و صحیح تکمیل نمی شود بدلیل ناقص بودن بعضی از این فرم ها پس از چک شدن و گرفتن ایرادات بخش باید به تکمیل و تصحیح آن اقدام نماید.

عوارض گزارش شده از بخش ها  بسیار کم و اکثرا صحیح تکمیل نمیشود(1 مورد در فروردین و 1 مورد در اردیبهشت)

سرکار خانم علیمحمدی مسئول هموویژیلانس سازمان انتقال خون گروهی را تشکیل داده اند که روسا، پزشکان ارشد و مترون تمام بیمارستان ها در آن عضو هستند و در مورد فرم عارضه کامل توضیح داده اند لطفا مترون محترم این مطالب رو در گروه پرستاری بیمارستان بگذارد.