اخبار
ارزیابی عملکرد، اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای پایش وضعیت موجود فراهم می‌کند

1398/4/11 سه‌شنبه

ارزیابی عملکرد، اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای پایش وضعیت موجود فراهم می‌کند

در نشست ارائه گزارش پایش و ارزیابی عملکرد مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا قزوین، دکتر محمدعلی معصـــومی فر، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گفت: پایش ها باید با هدف پیشرفت امور انجام گیرد. وی تصریح کرد که ارزیابی عملکرد، اطلاعات مورد نیاز مدیران را در خصوص ارزشیابی و پایش وضعیت و فعالیت‌های جاری فراهم می‌کند.

دکتر سید علیرضا خونساری، جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نیز اظهار کرد: ارزیابی و پایش، ابزار مناسبی در شناسایی وضعیت عملکرد و نقاط قوّت و قابل بهبود مراکز است.

محمدهاشم کیایی، مدیر مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا هم با گفتن اینکه بطور کلی، پایش عملکرد، عامل ارتقای نقاط ضعف به نقاط قوّت است؛ تصریح کرد: پایش مدیران ستادی دانشگاه، فرصتی مناسب است که این مرکز از بیرون ارزیابی شود.

در این نشست، نخست، تیم ارزیابی در حوزه های توسعه و تحول اداری، منابع انسانی، بودجه، انفورماتیـک، امـــــور مالی، رفاهی، خدمات پشتیبانی و دفتر فنی دانشگاه، گزارش دادند و نقاط قوّت و ضعف بیمارستــان در حوزه های مربوطه را بیان کردند.

 این برنامه، روز نهم تیر 1398 در سالن اجتماعات مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا برگزار و مقرر شد گزارش نهایی برای مجموعه مدیریتی ارسال شود. همچنین تأکید شد که انتظار می رود با تلاش بیشتر، نواقص موجود، برطرف و پیشنهادات لازم برای حل مشکلات ارائه شود.