اخبار
ارائه خدمات شایسته به ایثارگران از اولویت های دانشگاه است

1397/8/10 پنجشنبه

 

ارائه خدمات شایسته به ایثارگران از اولویت های دانشگاه است

 اولین نشست هم اندیشی مسؤول هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه با کارکنان شاهد و ایثارگر مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا، روز سوم آبان 97 برگزار شد.

در این نشست، حسین میرزا عباسی، مشاور رییس و مسؤول هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه، با اشاره به جایگاه والای خـــانواده شهدا و ایثـارگران، ارائه خدمات شایسته به این عزیزان را از اولـویت ها دانست و بر روابط سـازنده و مسـتحکم دانشـگاه با بنیــاد شهید برای تحقق این مهم تاکید کرد.

میرزا عباسی در خصوص تعداد خانواده شاهد و ایثارگر شاغل در دانشگاه  گفت:  ایثارگران  شاغل در دانشگاه، طبق  اعلام واحدهای دانشگاه  و ثبت در سامانه  گارگزینی، 415 تن هستند که شامل: 80 تن جـــانباز، 20 تن آزاده، 96 رزمنـــده و 219 فرزند شهید، همسر شهید، خواهر و برادر شهید است.

ایشان با یادآوری اینکه آمار بازنشستگان ایثارگر در حال جمع آوری است؛ گفت: از آمار ذکر شده، تعـداد 78 تن در مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا شاغل هستند.

بررسی مشـکلات کارکنان ايثارگر

محمدهاشم کیایی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا هم هدف از برگزاری این نشست را تســـــهیل در اجــــرای امور و بررسی مشـکلات کارکنان ايثارگر دانسـت و بازدید از خانواده های ایثارگر، اسـتفاده از توان مرکز در حل مشکلات ایثارگران و برگزاری نشست های منظم با ایثارگران را از اولویت های مرکز عنوان کرد.

در ادامه نشست، مشاور رییس و مسؤول هماهنگی امور ایثـــــارگران دانشگاه، پاسخگوی پرسش های کارکنان بود و با اشاره به قانون برنامه  توسعه ششم، مقررات اداری در خصوص خانواده شهدا و ایثارگر را بیان کرد. همچنین مقرر شـــــد برای دسترسی کارکنان ایثارگر، مجموعه قوانین ایثارگران در سایت مرکز بارگذاری شود.