اخبار
دیدارجمعی از کارکنان مرکرآموزشی درمانی ولایت با مدیریت بیمارستان