اخبار
بازديد هيئت بورد برای پذيرش دستياری بیماریھای مغز و اعصاب

1397/5/10 چهارشنبه

چهارشنبه دهم مرداد 1397 مرکز آموزشی درمانی بو علی سینا  قزوین پذيرای نمایندگان هیئت بورد گروه مغز و اعــصاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور دریافت مجوز آموزش دستياری در رشته نورولوژی ،در دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود.

دکتر اکبریان ، دکتر غفار پور و ترکمن ارزيابان وزارت متبوع به همراه دکتر مژدهی پناه و یوسفلی به ترتیب رئیس بخش اعصاب ومدیرپرستاری مرکز آموزشی درمانی بو علی سینا، به منظور بررسی توانمندی های مرکز آموزشی درمانی بو علی سینا  از بخش های اورژانس، آی. سی. یو، اعصاب و درمانگاه این مرکز بازدید کرده و امكانات، تجهيزات و فضاهای موجود را ارزیابی کردند.

در پایان طی نشستی با حضوردکتر مهرام ، ریاست دانشگاه، دکتر پدیسار ،معاون آموزشی دانشگاه، دکتر فرزام ،ریاست بیمارستان و اعضای هیئت علمی گروه ، موارد مهم آموزشی، پژوهشی و اجرایی مورد تاکید خاص قرار گرفت.

گفتنی است مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا به عنوان تنها مرکز بیماریهای مغز و اعصاب دارای دو بخش ،اعصاب زنان با 21 تخت و اعصاب مردان با 18 تخت در استان  می باشد.