اخبار
باحضور ریاست ،مدیر و مترون بیمارستان صورت گرفت

1397/4/31 يكشنبه

برگزاری جشن بازنشستگی همکار خدمات در مرکزاموزشی درمانی بوعلی سینا

روز یک شنبه مورخ 97/4/31 جشن بازنشستگی خانم محترم شفیعی برگزار شد.

در این مراسم که ریاست ،مدیر و مترون بیمارستان حضور داشتند از زحمات خالصانه این همکار پرتلاش و زحمت کش تجلیل شد.

روابط عمومی مرکزاموزشی درمانی بوعلی سینا برای ایشان آرزوی موفقیت در طول مراحل زندگی را دارد.