اخبار
کاهش متوسط اقامت بیمار در بخش آی سی یو داخلی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین
 کاهش متوسط اقامت بیمار در بخش آی سی یو داخلی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین

دکتر ماهیارصدیقی، رئیس بخش آی سی یو داخلی  مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین، از کاهش متوسط اقامت بیمار در این بخش خبر داد و افزود: متوسط اقامت بیمار در این بخش از 11.7 روز در سال 1394 به 11 روز در سال 1395 و 10.7 روز در سه ماه نخست امسال، کاهش یافته است.
دکتر صدیقی، عوامل ذیل را برای رسیدن به این سطح از کیفیت برشمرد:
  • ارتقای  سطح علمی پرستاران بخش و همکاری علمی و عملی بین آنان.
  • همکاری علمی و عملی بین پزشکان متخصص بیهوشی و پزشکان معالج بیمار.
  • متمرکز کردن خدمات درمانی داخل بخش، همانند راه اندازی دستگاه دیالیز ،دستگاه ABG
  • اولویت علمی برای پذیرش بیماران در بخش ای سی یو و انتقال از این بخش به سایر بخش ها.
  • همکاری خارج بخشی شامل همکاری رئیس، مدیر و مدیر پرستاری مرکز با این بخش.