برگزاری ضیافت افطار در مرکز آموزشی درمانی بو علی سینا