تودیع و معارفه مدیریت مرکز اموزشی درمانی بوعلی سینا