سه بار احیای قلبی - ریوی برای بازگشت یک بیمار به زندگی
 
سه بار احیای قلبی - ریوی برای بازگشت یک بیمار به زندگی
بیمار 33 ساله ای که با ایست کامل قلبی - تنفسی به اورژانس مرکز آموزشی – درمانی بوعلی سینا قزوین انتقال یافته بود، پس از انجام سه بار احیای قلبی - ریوی در بخش های اورژانس و دیالیز، علائم حیاتی اش بازگشت و برای درمان به بخش آی سی یو داخلی منتقل شد.
تهمینه رحمانی، سرپرستار بخش آی سی یو داخلی مرکز آموزشی  درمانی بوعلی سینا قزوین، در این خصوص، گفت: شرایط بیمار با توجه به بیماری های زمینه ای (نارسایی قلبی، نارسایی مزمن کلیه و تحت همودیالیز بودن) بسیار نامساعد بود، ولی پس از انتقال بیمار به بخش آی سی یو داخلی با تلاش کادر پزشکی و پرستاری و انجام اقدامات و درمان های لازم، با حال عمومی خوب از مرکز مرخص شد.