برنامه درمانگاه

برنامه درمانگاه مرکز آموزشی درمانی بوعلی شیفت صبح سال 97

شماره تلفن نوبت دهی  :  33361733(028)


ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

درمانگاه داخلی

خانم دکتر مدنی
آقای دکتر کاوه

خانم دکتر ملک
خانم دکتر آذریون

خانم دکتر مدنی
آقای دکتر کاوه

خانم دکتر مدنی

آقای دکتر کاوه
خانم دکتر آذریون

خانم دکتر آذریون

درمانگاه قلب

آقای دکتر فتوحی
آقای دکتر دایی

آقای دکتر جوادی
خانم دکتر رضایی

آقای دکتر حاج کریمی

آقای دکتر هاشمی

خانم دکتر فقیهی

-

درمانگاه اعصاب

آقای دکتر مژدهی پناه

-

خانم دکتر مهردل

آقای دکتر نعیمیان

آقای دکتر گرجی

-

درمانگاه پوست

خانم دکتر موسوی

خانم دکتر بهشتی

خانم دکتر سلطانیه
آقای دکتر طاهرخانی

خانم دکتر موسوی

خانم دکتر سلطانیه

-

درمانگاه عفونی

آقای دکتر نجاری

آقای دکتر علامی

آقای دکتر قاسمی

آقای دکتر بیژنی

آقای دکتر نیکونژاد

آقای دکتر علامی

درمانگاه روان

-

خانم دکتر میرزاده

آقای دکتر جاودانی

خانم دکتر میرزاده

-

خانم دکتر میرزاده

تغذیه

خانم باروتی

خانم باروتی

خانم باروتی

خانم باروتی

خانم باروتی

خانم باروتی