برنامه درمانگاه
نوبت د هی تلفنی : شماره 33361733(028)
درمانگاه قلب وعروق


 
ردیف
 
نام پزشک تخصص ایام حضور در درمانگاه
1
سید سعید فرزام
 
فوق تخصص جراحی قلب دوشنبه
2 محمدمهدی دایی
 
متخصص قلب وعروق شنبه
3 محمدفتوحی
 
متخصص قلب وعروق شنبه
4 مجیدحاجی کریمی
 
متخصص قلب وعروق شنبه
5 حمیدرضاجوادی
 
متخصص قلب وعروق یک شنبه
6 مهدخت رضایی
 
متخصص قلب وعروق یک شنبه
7 سیما سیاح
 
متخصص قلب وعروق دو شنبه
8 فاطمه صفاریان
 
متخصص قلب وعروق سه شنبه
9 شادی فقیهی
 
متخصص قلب وعروق چهارشنبه

 

 
درمانگاه اعصاب

ردیف

 
نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در درمانگاه
1
حسین مژدهی پناه
 
متخصص مغز و اعصاب شنبه- سه شنبه درمانگاه MS
2
شعیب نعیمیان
 
متخصص مغز و اعصاب سه شنبه
3
 
فاطمه عسگری متخصص مغز و اعصاب دوشنبه
4 الهام نادری
متخصص مغزو اعصاب
چهارشنبه
 
 
 
درمانگاه پوست 

 
ردیف
 
نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در درمانگاه
1 الهه سلطانیه
 
متخصص پوست   یکشنبه – دوشنبه – چهارشنبه
2 محسن طاهرخانی
 
متخصص پوست   شنبه – دوشنبه – سه شنبه
3 اکرم بهشتی
 
متخصص پوست   یکشنبه – سه شنبه
 
درمانگاه داخلی 
 

 

ردیف

 
نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در درمانگاه
1
محمدرضا کاوه
 
متخصص داخلی شنبه – دوشنبه – چهارشنبه
2
سامیا ملک
 
متخصص داخلی یکشنبه - سه شنبه
3
زهراآذریون 
متخصص داخلی یکشنبه - چهارشنبه
4
 
بهرام مهرتاش متخصص داخلی سه شنبه
 
 
 
 
درمانگاه عفونی 

 
ردیف
 
نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در درمانگاه
1
بهزاد بیژنی
 
متخصص عفونی سه شنبه
2
عباس علامی
 
متخصص عفونی یکشنبه – پنج شنبه
3
حمید رضا نجاری
 
متخصص عفونی شنبه
4
 
رضا قاسمی متخصص عفونی دوشنبه
5
 
علیرضا نیکونژاد متخصص عفونی چهارشنبه
 
 
درمانگاه تغذیه
 
ردیف
 
نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در درمانگاه
1
سپینود باروتی
 
کارشناس تغذیه شنبه،یک شنبه ،دوشنبه
 
 
درمانگاه روانپزشکی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در درمانگاه
1 فائزه زاهدیان
 
متخصص روانپزشکی دوشنبه
Bottom of Form