برنامه درمانگاه

برنامه پزشکان درمانگاه بیمارستان  بوعلی سینا     دی 99

تخصص

نام پزشک

روزهای حضور

ساعت حضور

تعداد نوبت

قلب و عروق

دکتر دایی

شنبه

12-10

10

قلب و عروق

دکتر فتوحی

شنبه

10-11:30

10

قلب و عروق

دکتر جوادی

یکشنبه

12-10

15

قلب و عروق

دکتر رضایی

یکشنبه

11-10

15

قلب و عروق

دکتر حاجی کریمی

دوشنبه

11-10

10

قلب و عروق

دکتر مولا زاده

دو شنبه

12-10:30

20

قلب وعروق

دکتر شهسواری

سه شنبه

11   9

20

قلب و عروق

دکتر بیانی

چهار شنبه

11-9

20

قلب و عروق

دکتر پازکی

سه شنبه-چهارشنبه

12-10

20

قلب وعروق

دکتر حاجی آبادی

یک شنبه-چهارشنبه(آنالیز)

11_9:30

15

      مغز و اعصاب

دکتر مژدهی پناه

شنبه

11:30-10

12

مغز و اعصاب

دکتر اکبرشاهی

یکشنبه

12-10

20

مغز و اعصاب

دکتر مژدهی پناه

سه شنبه(MS)

11:30-10

20

مغز و اعصاب

دکتر مهردل

دوشنبه

12-10

20

مغز واعصاب

دکتر مافی

سه شنبه

12_10

20

مغز و اعصاب

دکتر گرجی

چهارشنبه

12:30-10:30

20

عفونی

دکتر ناظم ساداتی

شنبه

13:30-12

15

عفونی

دکتر ناظم ساداتی

دوشنبه

12-10

15

عفونی

دکتر علامی

یکشنبه-پنج شنبه

12-10

20

عفونی

دکتر بیژنی

سه شنبه

12-9:30

25

عفونی

دکتر نیگونژاد

چهارشنبه

12-10

25

روانپزشکی

دکتر میرزاده

شنبه تا پنجشنبه

12-9:30

15

روانپزشکی

دکتر جاودانی

دوشنبه

13-9:30

12

داخلی

دکتر کاوه

شنبه-دوشنبه-سه شنبه

13-11

25

داخلی

دکتر مدنی

شنبه-پنجشنبه

12-10

25

داخلی

دکتر مدنی

سه شنبه(درمانگاه دیابت)

10-8

25

داخلی

دکتر ملک

یکشنبه

13-11

25

داخلی

دکتر ملک

دوشنبه(درمانگاه دیابت)

11-9

25

داخلی

دکتر صفدری یا دکتر عطاپور

سه شنبه-چهارشنبه

13-11

25

جراحی عروق

دکتر نظری

شنبه

10-8

15

غدد

دکتر کشاورز

چهارشنبه

11-9

20

پوست

دکتر خلیلی

سه شنبه - چهارشنبه

12-10

15

پوست

دکتر آقازاده

شنبه-یکشنبه-دوشنبه

12-10

15