كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فرم
فرم ثبت رسیدگی به شکایات
لطفا اطلاعات را درج نمائید
نام و نام خانوادگی شاکی
نسبت شاکی با بیمار
نام بیمار
نام بخش
تاریخ
ساعت
آدرس
تلفن ثابت
تلفن همراه
فرد یا واحد مورد شکایت
موضوع شکایت
متن شکایت
متون عمومی