متون عمومی

شرح وظایف واحد انبار

 • برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز سازمان در حد مطلوب خود
 • همكاري و مساعدت در خريد و تامين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده
 • نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع در امر تحويل با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي سازمان
 • مشاهده عيني كالا و ثبت دقيق صرفا براساس مشاهده عيني نه براساس فاكتور ارائه شده
 • ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر در نرم افزار نظام نوين مالي
 • ارائه گزارشات لازم به مقامات ذيربط و ساير موارد مرتبط
 • درخواست خريد كالاها به تداركات ،در صورت عدم موجودي كافي
 • حفظ و حراست از کلیه اجناس تحویل شده به انبار در برابر مخاطرات
 • پيش بيني برنامه ريزي و كنترل مواد و انبار گرداني متناسب با نوع مواد  و كالاها
 • تحويل گرفتن اقلام دريافتي و ثبت و ضبط آنها در دفاتر و كارتهاي مربوط
 • تهيه گزارشات لازم در مورد ضايعات ،موجود و نظرات اصلاحي
 • صدور فرمها از قبیل قبض انبار، حواله انبار و فرمهای مرجوعی و ...