متون عمومی
 • شرح وظایف کارشناس تغذیه
 • تهیه و تدوین فرمولهای خاص غذائی برای بیماران طبق دستور پزشک
 • تنظیم برنامه های هفتگی ، ماهانه و فصلی برای تهیه و سرویس غذا
 • تهیه و تدوین و اجرائی برنامه های تحقیقاتی خاص در زمینه درمان با رژیم و تغذیه
 •    تنظیم برنامه غذایی بیماران متناسب با نوع بیماری در آنها و تجویز پزشک معالج
 • انجام مشاوره و آموزش تغذیه متناسب با نوع بیماری ، به بیمار در صورت درخواست مشاوره توسط پزشک
 • نظارت بر تهیه فرمولاسیون محلولهای گاواژ
 • کنترل و نظارت مواد غذایی در هنگام آماده سازی قبل از طبخ ،هنگام طبخ و بعد از طبخ و توزیع آن
 • نظارت بر وضعیت بهداشت محیط ارائه خدمات غذایی(آشپزخانه)
 • اعلام آمار غذایی به انبار مرکزی جهت صدور مجوزخروج مواد غذایی از انبار به آشپزخانه
 • نظارت بر تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش تغذیه
 • تقسیم وظایف پرسنل تحت سرپرستی خود در ارزشیابی منظم کار آنها
 • نظارت بر انبارهای مواد غذائی از نظر موازین بهداشتی و معیارهای انبارداری
 • جمع آوری آمار و اطلاعات و ارائه به مدیریت مرکز
 • نظارت بر عملکردشرکت پیمانکارتغذیه بر اساس بندهای قراردادی