متون عمومی

 نمونه وظايف ومسئوليتهای کاردان بهداشت محیط:
-آموزش بهداشت

- باز ديدو کنترل تاسيسات آب مشروب و فاضلاب

- نمونه برداري از آب مشروب و فاضلاب به منظور ارائه به آزمايشگاه

- باز ديد و كنترل اماكن تهيه و توزيع و نگهداري و فروش مواد غذائي

- ارائه طريق جهت رفع مشكلات و پيگيري لازم

- شركت در اجراي برنامه هاي بهسازي محيط و اپيدمي

- اجراي برنامه  هاي دفع صحيح  زباله

- نظارت در امور كنترل حشرات و جوندگان (برنامه ريزي سمپاشي)

- انجام سایر امور طبق دستور مسئول مافوق