متون عمومی
شرح وظایف واحد بهبود کیفیت
 • تهیه و تدوین برنامه استراتژیک
 • تهیه برنامه  عملیاتی سالیانه
 • بررسی کیفیت خدمات
 • ارائه الگوي استاندارد در بخش جذب نيروي انساني، فضاي فيزيكي مناسب و فرآيندهاي كاري
 • هماهنگی لازم در خصوص اعتباربخشی سالانه بیمارستان
 • ایجاد هماهنگی بین بخشی
 • ایجاد هماهنگی با سایر واحد های دانشگاه
 • تهيه و تدوين شاخص هاي  مورد نیاز مسئولان بيمارستان
 • تهيه وتدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط از طریق کمیته تحول اداری
 • پایش مستمر فعالیتها،جمع آوری اطلاعات، تجزيه و تحليل آماري نسبت به فعاليتهاي مربوطه
 • تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات كارشناسي علمي و كاربردي با مشاركت مسئولان واحدهای داخل بيمارستان
 • بررسی و تدوین راهکارهای افزایش درآمد
 • بررسی و تدوین راهکارهای کاهش هزینه
 • بررسی رضایتمندی ارباب رجوع
 • ارتباط مستمر با مسئولان  بيمارستان در جهت رفع مشكلات
 • نظارت و ارزيابي عملكرد واحدها در زمينه مديريت بحران و حوادث غيرمترقبه
 • بررسی پیشنهادات ارائه شده از طرف پرسنل با مشارکت در کمیته نظام پیشنهادات مرکز
 • تحقيق و پژوهش در راستاي فعاليتهاي مربوطه
 • شرکت در جلسات و کنفرانسهای  مرتبط
 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان
 • تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضاعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک )
 • تدوین سیستم ها و فرایند های بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.
 • شرکت در  کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات مربوط
 • تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت
 • تدوین واجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات،انتقادات و شکایات در بیمارستان
 • تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 • پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
 • ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان
 • ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان