متون عمومی

شرح وظایف واحد اموال

  • تنظيم دفاتر اموال و ثبت اموال در این دفاتر
  • ايجاد شماره اموال برای اجناس خريداری شده
  • محاسبه ونگه داری اموال ونصب بر چسب اموال کليه اموال بیمارستان
  • تهيه فرمهای اموال وثبت آنها در رايانه
  • تفکيک وسائل اسقاطی وتنظيم و مرتب نمودن کليه پرونده های مربوطه
  • نظارت بر جابجائی اموال اسقاط به انبار
  • انبار گردانی انبارهای بیمارستان
  •  حفظ وحراست کامل از اموال ونگهداری وتعميرات اموال