متون عمومی
شرح وظایف کارگزینی
 • تهیه پیشنویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ،ترمیم حقوق ، مرخصی،معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام،تبدیل وضع استخدامی،ترفیع ،بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
 • تکمیل فرمهای درخواست ها ارجاع شده از مافوق
 • ثبت پرونده آموزشی کارکنان
 • انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارمندان
 • بررسی پرونده پرسنلی جهت ارتقا طبقه
 • تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم
 • کنترل تأخیر و تعجیل و حضور و غیاب کارکنان در مقاطع مختلف
 • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرایی قوانین و مقررات مورد عمل
 • اتخاذ قوانین لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 • تهیه گزارشات لازم و ارجاع به مافوق
 • انجام سایر امور طبق دستور مافوق