متون عمومی

شرح وظایف کارپردازی

  • استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مافوق
  • دریافت درخواستهای خرید خدمات که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد
  • رسیدگی به کلیه امور مربوط به کارپردازی و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
  • دریافت درخواستهای خرید کالا از انبار
  • خرید تجهیزات مصرفی واحدها پس از تأیید مدیریت
  • تنظیم اسناد کارپردازی و ثبت در شبکه کامپیوتر بیمارستان
  • تنظیم اسناد پرداخت با اولویت متناسب  (تاریخ خرید- اهمیت خرید)با هماهنگی مافوق
  • شرکت در جلسات بازگشایی استعلام بهاء
  • انجام سایر امور طبق دستور مسئول مافوق