متون عمومی
  • شرح وظایف دبیرخانه
  • کنترل ورود و خروج کلیه نامه های اداری به دبیرخانه
  • وارد کردن نامه ها و شماره  و تاریخ در کامپیوتر
  • گرفتن فاکس و مخابره فاکس به قسمتها و ادارات مختلف
  • پذیرش و آماده نمودن نامه های مربوط به حوزه وظیفه
  • جمع آوری آمار و ارائه اطلاعات مورد نیاز مسئولین مربوطه
  • انجام وظیفه تحت نظر مسئول مافوق