نام و نام خانوادگی: رضا عسگری غنچه

سمت :رئیس اداره امور عمومی

مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی:  حقوق جزا

سوابق اجرائی: رئیس امور عمومی مرکز کوثر - کارشناس مسئول اداره اقتصاد سلامت - نماینده حقوقی مرکز شهید رجایی - مدیر کشیک بیمارستان شهید رجایی 
شماره تماس :02833339049 داخلی 211


-Mail

 

شرح وظایف رئیس اداره امور عمومی

 • برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف اداری
 • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 • سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 • صدور دستورالعملها و ضوابط مربوط
 • نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط
 • شرکت در جلسات و کمیته های مختلف و ارائه نظرات مشورتی
 • اعلام موافقت احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموریت و ... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی
 • رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه ها و گزارشهای رسیده
 • رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
 • برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی،انبارداری،تعمیرات و نگهداری خودروها
 • سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار،تعیین حدود اختیار در بین واحدهای تابعه
 • برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیرضروری
 • تهیه و تنظیم اغلب پیش نویس های مکاتبات اداری بیمارستان
 • انجام امورات مختلف از جمله:ارزشیابی
 • نظارت بر امورات مربوط به واحد کارگزینی و دبیرخانه