نام و نام خانوادگی: علیرضا سلطان رحمتی
سمت : مدیریت مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بیمارستانی - کارشناسی ارشد معماری

سوابق اجرائی: برای مشاهده رزومه مهندس سلطان رحمتی اینجا کلیک نمائید.
پست الکترونیک :
شماره تماس مستقیم : 02833339049
آدرس: قزوین - خیایان نادری - مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا
زمان ملاقات : هماهنگی با مسئول دفتر
برای درخواست الکترونیکی وقت ملاقات اینجا کلیک نمائید

وظایف مدیر مرکز
 • مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري و مالي بيمارستان
 • اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان
 • هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان
 • هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي تجهيزات پزشكي و تاسيسات بيمارستان، بخشهاي اداري، مالي، باليني، پزشكي وپيراپزشكي
 • شركت در جلسات هيات رئيسه، تحول اداري، آموزش، كميته هاي بيمارستاني و غيره
 • تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن
 • كسب خط مشي و دستورالعمل اجرايي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان
 • تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستان
 • تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهاد راه حل مناسب جهت رياست بيمارستان
 • نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها
 • ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي
 • تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان
 • ايجاد تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان
 • نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي
 • شركت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معاونتهاي دانشگاه
 • مديريت شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي مختلف بيمارستان
 • ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش
 • هماهنگي با مترون بيمارستان در بخشهاي درماني و واحدهاي مربوطه
 • هماهنگي و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پلاكي، مصرفي و تعميرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه
 • نظارت بر كيفيت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان
 • پيگيري امور رفاهي پرسنل تحت امر
 • پيگيري جهت تهيه ليست پرداختهاي پرسنلي و پرداخت به موقع
 • پيگيري جهت رضايتمندي بيمار، مددجو، همكاران و خانواده تحت امر
 • نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان تحت امر
 • نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي
 • صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها
 • سازمان دهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
 • صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه
 • نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه
 • شركت در سمينارها، كميسيونها و تهيه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق
 • مطالعه و بررسي در زمينه ساعات كار كاركنان و تهيه طرح تعيين ساعات كار براساس نوع و كميت فعاليت و نظارت بر اجراي طرحهاي تهيه شده و جاري در واحدها
 • جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان و تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و تهيه گزارشات مربوط پيرامون آن جهت مقام مافوق
 • مطالعه و بررسي در مورد وسايل و لوازم مصرفي، غذايي و دارويي و تجهيزات مورد نياز بيمارستان و تهيه و تنظيم طرحهاي مربوط به خريد، توزيع، نگهداري و كنترل آنها به منظور استفاده صحيح از وسايل
 • برنامه ريزي طرحهاي بيمارستاني كوتاه و درازمدت و فعاليتهاي مراكز درماني با توجه به امكانات هريك از آنها در مواقع ضروري به منظور ايجاد سهولت در پذيرش بيماران
 • انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق