مدارک پزشکی

شرح وظایف مدارک پزشکی

 • نظارت بر واحدهاي تحت پوشش پذيرش و ترخيص بيماران، بايگاني، كامپيوتر، آمار بيمارستان
 • نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تكميل بودن آنها در زمان پذيرش تا ترخيص بيمار
 • نظارت بر نحوه پاسخگويي به شكايات قانوني
 • بررسي و تحقيق درباره بهبود فرمهاي مدارك پزشكي - روشهاي كار - وسايل - جا و مكان قسمت مدارك پزشكي
 • درخواست و نظارت بر تهيه كليه فرمهاي پرونده هاي بيمارستاني
 • شركت در كميته هاي بيمارستاني و عهده دار بودن مسئوليت كميته مدارك پزشكي
 • همكاري در تجزيه و تحليل كيفي مدارك پزشكي با كميته هاي مربوطه
 • نظارت بر صدور جواز دفن و گواهي ولادت
 • نظارت بر درخواست پرونده از واحدهاي مختلف بيمارستان
 • همكاري در تحويل پرونده جهت امور تحقيقاتي پزشكان و دانشجويان
 • بررسي آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهيانه جهت ارائه به مقام مافوق
 • شركت در برنامه هاي آموزشي - تحقيقاتي و مطالعه آخرين پيشرفتها در زمينه شغلي
 • آموزش تئوري و عملي افراد تحت نظر
 • نظارت در رعايت نظم وانضباط اداري پرسنل
 • پيگيري تامين نيروي انساني در واحد مربوطه
 • تهيه برنامه كشيك پرسنل و محاسبه ساعت اضافه كار و امتياز طرح مشاركت كاركنان با هماهنگي واحدهاي ذيربط
 • ارزشيابي ساليانه و ماهيانه كاركنان تحت پوشش
 • برنامه ريزي ، تقسيم كار و در صورت مرخصي جايگزيني نيرو در واحد مربوطه
 • نظارت بر عمكرد و نحوه برخورد كاركنان تحت پوشش
 • ثبت وگزارش كليه امور واحد مربوطه به مسئولين ذيربط شامل درخواستها ، وقايع غير مترقبه ، حوادث ، كمبودها و نقايص
 • راهنمايي و كمك به كارآموزان رشته پذيرش و مدارك پزشكي و مدیریت خدمات بهداشتی  
 • نظارت بر كدگذاري بيماريها و تهيه اندكس بيماريها برابر روشهاي معمول يا براساس طبقه بندي بين المللي .
 • نظارت بر كدگذاري اعمال جراحي و تهيه اندكس اعمال جراحي برابر روشهاي معمول يا براساس طبقه بندي اعمال جراحي
 • كنترل و نظارت بر انجام امور بايگاني پرونده ها براساس روشهاي تعيين شده
 • پاسخ به مكاتبات مربوط به مدارك پزشكي از قبيل پزشكي قانوني و ارگانهاي ديگر با استفاده از سوابق و اطلاعات پزشكي با هماهنگي رياست ويا مديريت مركز
 • نيازسنجي و هماهنگي برنامه هاي آموزشي جهت ارتقاء سطح علمي روسا و كاركنان اداره مدارك پزشكي
 • انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق