امورمالی

نام و نام خانوادگی: رسول غلامی چمنی

سمت : رئیس حسابداری و عامل مدیر مالی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: حسابداری

سوابق اجرائی: رئیس اداره دفترداری مدیریت امور مالی - معاون مدیر امور مالی دانشگاه - سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه - رئیس حسابداری و عامل مدیر مالی در مراکز شهید رجایی و قدس


-Mail


شرح وظایف واحد امور مالی

 • تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي كاركنان اعم از رسمي ،پيماني ، قراردادي و ... و چاپ اسناد مربوط
 • صدور كليه اسناد پرداختي حسابداري
 • تهيه سياهه حقوقي كاركنان
 • رسيدگي به پيش پرداختها و علي الحسابها و اسناد و مدارك مربوط از نظر رعايت و اجراي قانون و مقررات مالي
 • محاسبه و تهيه فهرست مربوط به تأمين اجتماعي و خدمات درماني كاركنان
 • انجام امور مربوط به تشخيص و تعيين سرفصل حساب،تهيه تراز عمليات ،تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر
 • رسيدگي و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده اي مشكل مالي و حسابداري
 • نظارت و مراقبت در حسن اجراي بودجه ،جريان امور واحد سرپرستي ،اتخاذ تدابير و ارائه راهنمايي لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات كاركنان واحد در جهت بهبود امور جاري
 • مطالعه قوانين بودجه و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آنها.
 • صدور چك اعم از چك هاي حقوقي ،پرداختي و غيره ..
 • تهيه و تنظيم اسناد و مدارك مربوط به بيمه تكميلي كاركنان
 • تهيه و تنظيم صورت حسابهاي كسور مالياتي
 • تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي اعم از ترازنامه ،صورت مغايرت مالي و غيره
 • برقراري ارتباط با مسئول تداركات و كارپردازان مراكز جهت ايجاد هماهنگي لازم
 • شركت در جلسه و كميسيونهاي مربوطه
 • تهيه و تنظيم فيش حقوقي ماهيانه كاركنان و انجام كليه امور مربوط
 • بايگاني كليه قراردادها ،اسناد حسابداري ، احكام ، نامه ها ، آئين نامه ها و بخشنامه ها و غيره
 • رسيدگي به اسناد و هزينه ها
 • انجام كليه امور مربوط به تأمين اعتبار درخواستهاي خريد كالا
 • كنترل مانده اعتبارات و پيش پرداختها و صورت حسابهاي سنوات قبل و واريز آنها
 • تهيه كليه ضمائم لازم جهت صدور سند نظير گزارش كار ،مجوزهاي پرداخت و گزارش تأييدكار
 • رسيدگي به رفع اشكالات اسناد حسابداري سنوات قبل
 • پيگيري امور مربوط به ارسال چك هاي بدهي مالياتي ،كسورات ،غيبت ،تأخير و غيره
 • تهيه و تنظيم فرم هاي مورد نياز واحد هاي مالي
 • ارائه گزارشات مختلف درخواستي مديريت در زمينه مختلف كاري
 • انجام ساير امور ارجاعي