متون عمومی

شرح وظایف واحد اسناد پزشکی

  • اخذ پرونده هاي بستري و سرپايي بیماران ترخيص شده  از بخشها
  • بررسی پرونده ها و پی بردن به اشکالات موجود در پرونده ها
  • برگشت پرونده ها به بخشها جهت رفع نواقص احتمالی
  • پیگیری جهت بازگشت و رفع نواقص پرونده های ارسالی به بخش
  • تهيه صورتحساب بيمه مربوط  به هر پرونده و تحويل آنها به كارشناس بيمه مستقر در بيمارستان جهت تائيد
  • رفع اشكالات كه از طرف كارشناس بیمه اعلام شده است