متون عمومی
شرح وظایف مسئول دفتر ریاست و مدیریت

 • برخورد مناسب و پاسخگويي به مراجعين
 • پاسخگويي به موقع به تلفنها و در صورت لزوم برقراري ارتباط با رياست و مديريت بيمارستان
 • تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه به مقام مربوط
 • ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص و موسسات ذيربط و يا واحدهاي تابعه برحسب خط مشي تعيين شده
 • راهنمايي و در صورت لزوم فراهم آوردن وسايل و يا انجام درخواستهاي متقاضيان و مراجعه كنندگاني كه تقاضاي آنان بدون ملاقات با مقام ذيربط امكان پذير است.
 • تنظيم ليست متقاضيان داخلي يا خارجي جهت ملاقات با مقام مربوطه و تعيين ساعت ملاقات براي آنها
 • آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات و سمينارها براي اطلاع مقام مربوط
 • انجام امور مربوط به مخابره نمودن نامه ها از طريق نمابر
 • مرتب نمودن ميز ، دفتر كار و لوازم دفتر رياست ومديريت
 • تنظيم ساعات جلسات ، كميته ها و هماهنگي و پيگيري هاي مربوطه
 • انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق