كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فرم
نطام مشارکت
لطفا تمامی فیلدها را به طور کامل پر نمائید
نام
نام خانوادگی
* کد ملی
مقطع
بخش/واحد محل کار
عنوان پیشتهاد
چگونگی اجرای فعلی فرایند
راهکار پیشنهادی
تاریخ ثبت 1400/01/26
کد امنیتی