پذیرش و ترخیص

جهت دریافت فرایند و مراحل پذیرش بیمار اینجا کلیک نمائید .

جهت دریافت فرایند و مراحل ترخیص بیمار اینجا کلیک نمائید